1. Home
 2. Lập Trình
 3. Bài Tập Code Python Đơn Giản Có Lời Giải – Phần 2
Nguyễn Tuấn 4 năm trước

Bài Tập Code Python Đơn Giản Có Lời Giải – Phần 2

Bài tập code python đơn giản dành cho các bạn vừa trải qua khóa học tổng quan về Python. Giúp các bạn củng cố và nắm chắc kiến thức hơn. Để xem nhiều thứ hay ho với python thì vào đây nhé.

Bài 1: Khởi tạo mảng một chiều, in ra giá trị mảng đó. Khởi tạo một vector, in ra giá trị của vector

import numpy as np
Number=[0,1,2,3]
for x in Number:
  print(x)

_Matran = [[0,1,2],[3,4,5]]
Matran = np.array(_Matran)
print(Matran)

Bài 2: Xây dựng mảng các luỹ thừa

Xây dựng mảng các luỹ thừa của 2 nhỏ hơn 1025, bao gồm cả 1 = 20. Gợi ý: Nếu a là một mảng và b là một số thì ba sẽ trả về một mảng cùng kích thước với a mà phần tử có chỉ số i bằng b**a[i], với ** là toán tử luỹ thừa.

import math
number = int(input())
for x in range(0,number):
  if math.pow(2,float(x)) < 1025:
    print(math.pow(2,float(x)))
  else:
    print("Lỗi ! Lũy thừa của 2 lớn hơn hoặc bằng 1025")

Bài 3: Xây dựng mảng gồm 10 phần tử, trong đó 9 phần tử đầu bằng 3, phần tử cuối cùng bằng 1.5.

A = [3,3,3,3,3,3,3,3,3,1.5]
print(A)

Bài 4: Thao tác với mảng

Khởi tạo một mảng. Thay toàn bộ các phần tử của mảng bằng trung bình cộng các phần tử trong mảng đó, sử dụng vòng for. Hàm này không trả về biến nào mà chỉ thay đổi các giá trị của biến đầu vào x.

A =[0,1,2,3,4,5]
def avgArray():
  for x in A:
    y = (A[0] + A[1] + A[2] + A[3] + A[4])/5
    A[x]=y
    print(y)
    return y
avgArray()

Bài 5: Thao tác với mảng

Cho trước một số tự nhiên n. Tạo một mảng có n phần tử mà các phần tử có chỉ số chẵn (bắt đầu từ 0) là một cấp số cộng bắt đầu từ 2, công sai bằng -0.5; các phần tử có chỉ số lẻ bằng -1.
Ví dụ: Với n=4, kết quả trả về là mảng [ 2. -1. 1.5 -1. ]. Với n=5, kết quả trả về là mảng [-1. 1.5 -1. 1. ].

import numpy as np
n = int(input("Nhap vao mot so n bat ky: "))
A = np.zeros((1, n), dtype = float)
A[0][0] = 2
d = -0.5
for i in range(1, n, 1):
  if(i % 2 == 1):
    A[0][i] = -1.0
  else:
    A[0][i] = A[0][i] + (i - 1)*d
print(A)

Bài 6: Thao tác với mảng 1 chiều

Cho một mảng 1 chiều x, tính mảng y và z sao cho y[i] = pi/2 – x[i] và z[i] = cos(x[i]) – sin(x[i]). Sau đó trả về tổng các phần tử của z

import numpy as np
import math
X = np.array([0, 30, 45, 60, 90, 120, 130, 145], dtype = int)
Y = np.zeros(shape = (X.size))
Z = np.zeros(shape = (X.size))
for i in range(0, X.size, 1):
  Y[i] = math.pi/2 - X[i]
  Z[i] = math.cos(X[i]) + math.sin(X[i])
print(X)
print("\n")
print(Y)
print("\n")
print(Z)
print("\n")
print("Tong Z: ", np.sum(Z))

Bài 7: Viết hàm số tính tổng trị tuyệt đối các phần tử của một mảng một chiều.

import numpy as np
A = np.array([-1, 3, 6, -10, -12, -60])
B = np.zeros(shape = (A.size))
for i in range(0, A.size, 1):
  B[i] = np.abs(A[i])
print(B)

Bài 8: Tạo ra mảng một chiều, tìm min và max của mảng, tìm argmin, argmax

import numpy as np
A = np.array([-1, 10, 60, 69, 125, -99, -620])
print("A max: ", A.max())
print("A min: ", A.min())
print("Arg max: ", np.argmax(A))
print("Arg min: ", np.argmin(A))

Bài 9: Tính tích vô hướng của hai vector

import numpy as np
A = np.array([1, 2, 3])
B = np.array([4, 5, 6])
TVH = 0
#vector A = (a1, a2, a3) vector B =(b1, b2, b3), TVH = a1*b1+a2*b2+b3*b3
for i in range(0, A.size, 1):
  TVH += A[i]*B[i]
print("Tich vo huong", TVH)

Cảm ơn các bạn đã ghé thăm. Chúc các bạn thành công!

7 lượt xem | 0 bình luận