1. Home
 2. Lập Trình
 3. DataBuffer và ServerResponse trong WebFlux
Nguyễn Tuấn 1 năm trước

DataBuffer và ServerResponse trong WebFlux

Ở trong bài trước sharecs.net đã giới thiệu cho các bạn về Router và Handler là gì rồi các bạn xem lại ở đây nha. Trong bài này mình sẽ lấy ví dụ và nói chi tiết hơn khi nào nên dùng WebClient Spring Boot.

1. Ví dụ DataBuffer và ServerResponse

DataBuffer và ServerResponse là hai lớp quan trọng trong WebFlux để xử lý dữ liệu đầu vào và đầu ra của các yêu cầu HTTP. Dưới đây là một ví dụ đơn giản về cách sử dụng DataBuffer và ServerResponse trong WebFlux:

@Component
public class MyHandler {

  public Mono<ServerResponse> downloadFile(ServerRequest request) {
    // Đọc dữ liệu từ file vào DataBuffer
    File file = new File("path/to/file");
    DataBuffer dataBuffer = new DefaultDataBufferFactory().wrap(FileUtils.readFileToByteArray(file));

    // Trả về ServerResponse với DataBuffer là dữ liệu đầu ra
    return ServerResponse.ok()
        .header(HttpHeaders.CONTENT_DISPOSITION, "attachment; filename=" + file.getName())
        .body(BodyInserters.fromDataBuffers(Mono.just(dataBuffer)));
  }

  public Mono<ServerResponse> uploadFile(ServerRequest request) {
    // Đọc dữ liệu từ request body vào DataBuffer
    Mono<DataBuffer> dataBufferMono = request.body(BodyExtractors.toDataBuffers());

    // Xử lý dữ liệu DataBuffer, ví dụ: lưu vào file
    return dataBufferMono
        .flatMap(dataBuffer -> {
          File file = new File("path/to/save/file");
          try {
            FileOutputStream fileOutputStream = new FileOutputStream(file);
            FileChannel fileChannel = fileOutputStream.getChannel();
            ByteBuffer byteBuffer = dataBuffer.asByteBuffer();
            while (byteBuffer.hasRemaining()) {
              fileChannel.write(byteBuffer);
            }
            fileChannel.close();
            fileOutputStream.close();
          } catch (IOException e) {
            // Xử lý ngoại lệ
            return Mono.error(e);
          }
          return Mono.just(file);
        })
        .flatMap(file -> {
          // Trả về ServerResponse với thông tin về file đã được lưu
          return ServerResponse.ok()
              .contentType(MediaType.APPLICATION_JSON)
              .bodyValue(file);
        });
  }
}

Trong ví dụ trên, chúng ta sử dụng DataBuffer để đọc dữ liệu từ file trong phương thức downloadFile(), và từ request body trong phương thức uploadFile(). Sau đó, chúng ta sử dụng ServerResponse để trả về dữ liệu đã được xử lý với các định dạng khác nhau, chẳng hạn là ghi dữ liệu vào response body để download file (downloadFile()) hoặc trả về dữ liệu JSON (uploadFile()).

Chúng ta nên sử dụng DataBuffer và ServerResponse trong WebFlux khi cần xử lý dữ liệu đầu vào và đầu ra của các yêu cầu HTTP một cách linh hoạt và hiệu quả. Cụ thể, có thể sử dụng DataBuffer để đọc/ghi dữ liệu từ/đến các nguồn dữ liệu như file, network, hoặc trong bộ nhớ, và sử dụng ServerResponse để trả về dữ liệu đã được xử lý dưới dạng response HTTP với các định dạng khác nhau như JSON, XML, HTML, v.v.

Điều này thường xảy ra trong các kịch bản như tải xuống tập tin, tải lên tập tin, xử lý dữ liệu động, xử lý dữ liệu lớn, và các kịch bản tương tự trong ứng dụng WebFlux của bạn. Sử dụng DataBuffer và ServerResponse giúp cho việc xử lý dữ liệu trong WebFlux trở nên linh hoạt, đồng thời cho phép bạn kiểm soát hoàn toàn quá trình đọc/ghi dữ liệu và định dạng dữ liệu trả về trong các yêu cầu HTTP.

2. Khi nào nên dùng DataBuffer và ServerResponse trong webFlux

Nên sử dụng DataBuffer và ServerResponse trong WebFlux khi bạn cần:

 1. Đọc/ghi dữ liệu từ/đến các nguồn dữ liệu như file, network, hoặc trong bộ nhớ.
 2. Xử lý dữ liệu động hoặc dữ liệu lớn, chẳng hạn xử lý streaming dữ liệu.
 3. Định dạng dữ liệu trả về theo đúng yêu cầu của ứng dụng, ví dụ như trả về dữ liệu dưới dạng JSON, XML, HTML, v.v.
 4. Điều khiển chi tiết quá trình xử lý dữ liệu đầu vào và đầu ra của các yêu cầu HTTP trong ứng dụng WebFlux của bạn.

Tuy nhiên, trong một số trường hợp đơn giản, bạn cũng có thể sử dụng các phương thức thuận tiện khác của WebFlux, chẳng hạn sử dụng các phương thức body() hoặc bodyValue() để đọc/ghi dữ liệu đầu vào và đầu ra mà không cần sử dụng DataBuffer ServerResponse trực tiếp.

Sự lựa chọn sử dụng DataBuffer ServerResponse hay không phụ thuộc vào yêu cầu cụ thể của ứng dụng và mức độ kiểm soát và linh hoạt mà bạn mong muốn trong quá trình xử lý dữ liệu trong WebFlux của bạn. Cần tham khảo tài liệu chính thức của Spring WebFlux để tìm hiểu thêm về các tính năng và phương pháp sử dụng của DataBuffer và ServerResponse trong WebFlux.

Sử dụng DataBuffer ServerResponse đúng cách sẽ giúp tăng tính nhất quán, hiệu năng và khả năng mở rộng của ứng dụng của bạn. Ý tưởng chính là có thể sử dụng DataBuffer để đọc/ghi dữ liệu từ/đến các nguồn dữ liệu như file, network, hoặc trong bộ nhớ, và sử dụng ServerResponse để trả về dữ liệu đã được xử lý dưới dạng response HTTP với các định dạng khác nhau như JSON, XML, HTML.

Cảm ơn các bạn đã ghé thăm Sharecs.net Chúc các bạn thành công!

1 lượt xem | 0 bình luận