1. Home
 2. Code Hay
 3. Generate random string – number in Java
Nguyễn Tuấn 1 năm trước

Generate random string – number in Java

Trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách tạo một chuỗi ngẫu nhiên trong Java. Ví dụ dưới đây generate random string or number có giới hạn kích thước tùy chỉnh.

Generate random string

  private static final String CHAR_LOWER = "abcdefghijklmnopqrstuvwxyz";
  private static final String CHAR_UPPER = CHAR_LOWER.toUpperCase();
  private static final String NUMBER = "0123456789";
  private static final String DATA_FOR_RANDOM_STRING = CHAR_LOWER + CHAR_UPPER + NUMBER;

  private static SecureRandom random = new SecureRandom();

  public static String generateRandomString(int length, boolean onlyNumber) {
    if (length < 1) {
      throw new IllegalArgumentException();
    }

    StringBuilder sb = new StringBuilder(length);
    String dataForRandom = DATA_FOR_RANDOM_STRING;

    if (onlyNumber) {
      dataForRandom = NUMBER;
    }

    for (int i = 0; i < length; i++) {
      // 0-62 (exclusive), random returns 0-61
      int rndCharAt = random.nextInt(dataForRandom.length());
      char rndChar = dataForRandom.charAt(rndCharAt);

      sb.append(rndChar);
    }

    return sb.toString();
  }

0 lượt xem | 0 bình luận