1. Home
 2. Thủ Thuật
 3. 100 Câu hỏi trắc nghiệm Tin học văn phòng ôn thi công chức
Nguyễn Tuấn 2 năm trước

100 Câu hỏi trắc nghiệm Tin học văn phòng ôn thi công chức

Sharecs.Net xin giới thiệu đến các bạn câu hỏi trắc nghiệm Tin học văn phòng ôn thi công chức để các bạn tham khảo. Tài liệu sưu tầm gồm 100 câu trắc nghiệm có đáp án giúp các bạn đang chuẩn bị bước vào kỳ thi quan trọng này có thêm tài liệu ôn tập hữu ích.

 1. Lặp lại các dòng tiêu đề của bảng biểu ta dùng
  a. Table\Heading Row repeat
  b. Table\Sort
  c. Table\Formular
  d. Cả ba đều sai
 2. Edit\Select all tương ứng với phím tắt nào?
  a. Ctrl – A
  b. Ctrl – L
  c. Ctrl – K
  d. A,C sai
 3. Để chọn hiệu ứng cho chữ ta chọn thẻ nào trong format\Font:
  a. Text ef ects
  b. Charater spacing
  c. Cả ba đều sai
  d. Font
 4. Lệnh nào sau đây tương ứng với phím tắt Ctrl-D.
  a. Format\Font style
  b. Insert\Font
  c. Font\Style
  d. Format/Font
 5. Muốn biết ta đã gõ được mấy từ thì dùng lệnh:
  a. Tools\Spelling and Grammar
  b. Tools\Option
  c. Tools\Count
  d. Có hai câu đúng trong 3 câu
 6. Chèn một kí tự đặc biệt ta dùng:
  a. Insert\Text box
  b. Insert\File
  c. Insert\Symbol
  d. Insert\Picture
 7. Tìm kiếm và thay thế một từ lặp lại nhiều lần
  a. Edit\Go to
  b. Edit\Replace
  c. Edit\Find
  d. A.b đúng
 8. Chuyển sang chữ hoa đầu từ ta dùng lệnh :format\change case
  a. Title Case
  b. Lower Case
  c. Sentence Case
  d. Upper Case
 9. Trộn các ô lại với nhau ta sử dụng menu lệnh:
  a. Table\Formular
  b. Table\Sort
  c. Table\Meger Cells
  d. Table\Split Cells
 10. Để trình bày văn bản theo kiểu liệt kê ta dùng lệnh nào sau đây?
  a. Format\Tab
  b. Format\bullet and numbe
  c. Format\direction
  d. Format\paragraph
 11. Tô màu cho đoạn văn bản ta dung lệnh :
  a. Format\border and shading
  b. Format\Header and Footer
  c. Format\Change Case
  d. Format\Drop cap
 12. Tạo khoảng cách các dòng là hai dòng thì dùng tổ hợp phím nào?
  a. Ctrl-2
  b. Ctrl-0
  c. Ctrl-1
  d. A,b đúng
 13. Hiển thị thanh công cụ chuẩn ta chọn view\toolbar\:
  a. Table and border
  b. Standard
  c. Drawing
  d. Formatting
 14. Thoát khỏi chương trình Word ta sử dụng menu lệnh:
  a. File\close
  b. File\exit
  c. File\Print preview
  d. Có hai câu đúng trong ba câu
 15. Chèn một cột bên phải cột được chọn:
  a. Table\Insert\Row below
  b. Table\Insert\Row above
  c. Table\Insert\Columns to right
  d. Table\Insert\Columns to left
 16. Để copy một đoạn văn bản ta dùng cặp lệnh nào:
  a. Edit\Copy-Edit\Paste
  b. Edit\Cut-Edit\Paste
  c. Cả hai đều đúng
  d. Cả hai đều sai
 17. Tạo đầu trang và chân trang ta dùng lệnh
  a. View\Header
  b. View\ Header and Footer
  c. View\Footer
  d. Cả ba đều sai
 18. Để tạo một bảng biểu thì ta dùng menu lệnh nào?
  a. Table\Insert\Cells
  b. Table\Insert\Row
  c. Table\Insert\Column
  d. Table\Insert\ Table
 19. Đánh số trang cho một file văn bản ta dùng lệnh:
  a. Insert\Page number
  b. Insert\Date and Time
  c. Insert\Break
  d. Không có câu nào đúng
 20. Để mở một file sẵn có trên đĩa trong chương trình Word ta dùng lệnh và tổ hợp phímnào?
  a. File\Open & ctrl-N
  b. File\Open & ctrl-O
  c. File\Open & ctrl-M
  d. Fiel\Open & ctrl-H
 21. Trong MS-Word, muốn chèn thêm một hàng trong bảng biểu:
  a. Table\Insert\Column
  b. Table\Insert\Row
  c. Table\Insert\Table
  d. Table\Insert\Cell
 22. Trong MS-Word ta muốn đặt lề, chọn cỡ giấy, hướng giấy ta sử dụng lệnh nào:
  a. File\Print
  b. File\Frint preview
  c. File\Page setup
  d. Có hai câu đúng trong ba câu
 23. Trong MS-Word ta muốn chia đoạn văn bản thành nhiều cột ta sử dụng:
  a. Format\Tab
  b. Format\Drop cap
  c. Format\Columns
  d. Format\Font
 24. Trong MS-Word ta muốn chèn một hình ảnh vào văn bản ta sử dụng lệnh nào:
  a. Insert\Frame
  b. Insert\Field
  c. Insert\Symbol
  d. Insert\Picture
 25. Trong MS-Word ta muốn chuyển chế độ gõ văn bản từ tiếng việt sang tiếng anh?
  a. Alt-V
  b. Alt-F
  c. Alt-E
  d. Alt-Z
 26. Thiết bị nào sau đây là thiết bị xuất
  a. Mouse
  b. Ram
  c. Keyboard
  d. Monitor
 27. Ctrl-shift-=có chức năng:
  a. Xoá một ký tự
  b. Viết chỉ số dưới
  c. Viết chỉ số trên
  d. Thu nhỏ cỡ chữ
 28. Để copy một đoạn văn bản , lệnh nào sau đây là sai:
  a. Ctrl-c
  b. Ctrl-x
  c. Edit\copy
  d.
 29. Muốn phóng to cỡ chữ thì dùng phím
  a. Ctrl- +
  b. Ctrl- [
  c. Ctrl- O
  d. Ctrl- ]
 30. Loại file không phải là file ảnh:
  a. gif
  b. .rm
  c. .jpg
  d. .bmp
 31. Trong hệ điều hành Window ta muốn thay đổi tên thư mục hoặc tập tin ta làmthế nào:
  a. Kich chuột phải, chọn rename
  b. Kich chuột p hải, chọn copy
  c. Kich chuột phải, chọn delte
  d. Tất cả đều sai
 32. Thiết bị nào dưới đây không phải dùng để đưa dữ liệu vào:
  a. Chuột
  b. Bàn phím
  c. Máy quét ảnh
  d. Loa
 33. Trong MS-Word, muốn chèn thêm một hàng trong bảng biểu:
  a. Table\Insert\column
  b. Table\Insert\Row
  c. Table\Insert\Table
  d. Table\Insert\Cell
 34. Trong MS-Word ta muốn lặp lại quá trình khôi phục một đối tượng nào đó ta sửdụng:
  a. Edit\Clear
  b. Edit\Repeat
  c. Edit\Replace
  d. Edit\Undo
 35. Muốn cho trình đơn file trên thanh menu xổ xuống, ta sử dụng phímnóng nào kết hợp với kí tự F?
  a. Alt
  b. Shift
  c. Ctrl
  d. Esc
 36. Drawing là thanh công cụ dùng để:
  a. Kẻ khung
  b. Định dạng
  c. Vẽ
  d. Chuẩn
 37. Máy tính không thể làm việc nếu
  a. Không có chương trình cài đặt trong máy
  b. Không có ổ CD trong CD-Rom
  c. Không có người ngồi trước màn hình
  d. Không có đĩa mềm trong ổ đĩa
 38. Trong MS-Word ta muốn xoá đoạn văn bản được bôi đen:
  a. Edit\clear
  b. Delete
  c. A,B đúng
  d. A,B sai
 39. Trong MS-Word ta muốn gõ chữ”M” ta thực hiện thao tác như thế nào?
  a. M,Ctrl-=,2,Ctrl-=
  b. M,Ctrl-Shift-=,2,Ctrl-Shift-=
  c. M,Ctrl-Shift-=,2
  d. M,Ctrl-=,2
 40. Trong môi trường word, để gõH2O ta thực hiện:
  a. Gõ chữ H, nhấn Ctrl-Shift-=, gõ số 2, nhấn Ctrl-Shift-=, gõ chữ O
  b. Gõ chữ H, nhấn Ctrl-Shift-=, gõ số 2, gõ chữ O
  c. Gõ chữ H, nhấn Ctrl-=, gõ số 2, nhấn Ctrl-=, gõ chữ O
  d. Gõ chữ H, nhấn Ctrl-=, gõ số 2, nhấn Ctrl-=, gõ chữ O
 41. Trong MS-Word ta muốn đặt lề, chọn cỡ giấy, hướng giấy ta sử dụng lệnh nào:
  a. File\Print
  b. File\Frint preview
  c. File\Page setup
  d. Có hai câu đúng trong ba câu
 42. Trong MS-Word ta muốn chia đoạn văn bản thành nhiều cột ta sử dụng:
  a. Format\Tab
  b. Format\Drop cap
  c. Format\Columns
  d. Format\Font
 43. Muốn phục hồi một đoạn văn bản đã bị xoá, ta sử dụng:
  a. Edit\undo
  b. Edit\cut
  c. Edit\copy
  d. Edit\redo
 44. Trong Ms-Word muốn chèn ký tự đặt biệt vào văn bản ta sử dụng lệnh nào?
  a. Insert\Filed
  b. Insert\Frame
  c. Insert\Picture
  d. Insert\Symbol
 45. Trong MS-Word ta muốn bôi đen toàn bộ văn bản:
  a. Edit\Find
  b. Edit\Sellect all
  c. Edit\Replace
  d. Edit\Repeat
 46. Bộ nhớ nào sau đây khi tắt điện dữ liệu trong đó sẽ không bị mất đi:
  a. Ram
  b. CD-Rom
  c. Rom
  d. Tất cả đều đúng
 47. Trong MS-Word ta muốn bôi đen toàn bộ văn bản ta sử dụng lệnh hoặc phímnàosauđây?
  a. Edit\Select all
  b. Ctrl-A
  c. Cả hai đều đúng
  d. Cả hai đều sai
 48. Trong MS-Word ta muốn chuyển chế độ gõ văn bản từ tiếng việt sang tiếng anh?
  a. Alt-V
  b. Alt-F
  c. Alt-E
  d. Alt-Z
 49. Thiết bị nào sau đây không phải dùng để đưa dữ liệu ra:
  a. Chuột
  b. Máy in
  c. Loa
  d. Màn hình
 50. Máy tính không thể làm vi3ệc nếu:
  a. Không cóđĩa mềm trong đĩa
  b. Không có chương trình cài đặt trong máy
  c. Không có cd-rom
  d. Không có người ngồi trước màn hình
 51. Muốn xoá kí tự đứng trước con trỏ ta dùng:
  a. End
  b. Backspace
  c. Delete
  d. Insert
 52. Trong hệ điều hành thư mục được gọi là:
  a. Folder
  b. File
  c. Shortcut
  d. Cả ba đều sai
 53. Trong word muốn sao chép một đối tượng ta sử dụng p hím tắt:
  a. Ctrl-X
  b. Ctrl-V
  c. Ctrl-C
  d. Ctrl-E
 54. Phím tắt đóng một cửa sổ trong windown là:
  a. Ctrl-Alt-Isn
  b. F1
  c. Alt-F4
  d. Esc
 55. Đường dẫn đầy đủ bao gồm
  a. Cả ba đều sai
  b. Ổ đĩa, thư mục
  c. Ổ đĩa, thư mục, tập tin
  d. Thư mục, tập tin
 56. Hệ điều hành Windown XP chính thức ra đời vào năm nào?
  a. 2002
  b. 2000
  c. 2001
  d. 1999
 57. Nếu thanh taskbar của windown bị ẩn, bấm tổ hợp phím nào để hiện lại nó va truycập menu start
  a. Alt-Tab
  b. Ctrl-Tab
  c. Alt-Esc
  d. Ctrl-Esc
 58. Khác với các loại máy khác máy vi tính là:
  a. Máy có bàn phím
  b. Máy tự động làm việc thay con người
  c. Máy có màn hình
  d. Máy có cài đặt hệ điều hành và phần mềm ứng dụng
 59. Sử dụng lệnh gì để mở mới một file văn bản:
  a. New
  b. Open
  c. Save
  d. View
 60. Trong các mệnh đề sau nói về quan hệ giữa khái niệm bảng mã và phông chữ, mệnhđề nào đúng:
  a. Một bộ phông chữ có thể áp dụng cho nhiều bảng mã
  b. Mỗi bộ phông chữ xây dựng dựa trên một bảng mã nhất định
  c. Tất cả đều sai
  d. Một bảng mấp dụng cho tất cả phông chữ
 61. Bộ nhớ nào sau đây khi tắt điện dữ liệu trong đó sẽ mất hết
  a. Rom
  b. Ram
  c. CD Rom
  d. Cả ba câu trên đều sai
 62. Loại vi rút nào thường xuất hiện trong các tệp của winword:
  a. Macro virus
  b. Fat virut
  c. Boot sector virus
  d. File virus
 63. C ác thiết bị sau thiết bị nào thuộc nhóm các thiết bị ngoại vi:
  a. CPU
  b. Ram
  c. Đĩa cứng
  d. Bàn phím
 64. Một dịch vụ file có nhiệm vụ chuyển các tệp từ máy tính a-máy tính b thông qua mạng lan hoặc wan, người thực hiện công việc tại máy b công việc này gọi là
  a. Update
  b. Download
  c. Upload
  d. Copy file
 65. Trong các bảng mã dưới đây, bảng mã nào không hỗ trợ cho phông tiếng việt
  a. TCVN3
  b. ASCII
  c. VNI
  d. UNICODE
 66. Để soạn thảo được tiếng việt trên máy tính, điều kiện nào dưới đây là đủ:
  a. Phần mềm soạn thảo, bộ gõ tiếng việt, phần mềm gõ bàn phím tiếng việt
  b. Phần mềm soạn thảo, phần mềm gõ bàn phím tiếng việt
  c. Phần mềm soạn thảo, Font tiếng việt, màn hình tối thiểu 256 màu
  d. Phần mềm soạn thảo, Font tiếng việt, phần mềm gõ bàn phím tiếng việt
 67. Thiết bị nào sao đây la thiết bị nhập:
  a. Keyboard
  b. Printer
  c. Monitor
  d. Cả ba đều đúng
 68. Để quản lý các thao tác với các thư mục và file trên hệ điều hành windown ta sửdụngchương trình ứng dụng nào:
  a. File manager
  b. My computer
  c. Windown explorer
  d. Cả ba đều đúng
 69. Thiết bị nào sau đây là thiết bị xuất
  a. Mouse
  b. Ram
  c. Keyboard
  d. Monitor
 70. Table\Insert\Cells:
  a. Chèn cột
  b. Chèn bảng biểu
  c. Chèn hàng
  d. Chèn ô
 71. Mở rộng toàn màn hình
  a. View\Zoom
  b. View\Ruler
  c. View\Full screen
  d. Có hai câu đúng trong 3 câu
 72. Cặp lệnh phím nào không tương ứng
  a. Edit\Copy và Ctrl-C
  b. File\Save và F12
  c. File\Save và Ctrl-S
  d. Format\Font và Ctrl-D
 73. Ctrl-shift-=có chức năng:
  a. Xoá một ký tự
  b. Viết chỉ số dưới
  c. Viết chỉ số trên
  d. Thu nhỏ cỡ chữ
 74. Phím ctrl-o tương ứng với lệnh
  a. Save
  b. Cut
  c. Open
  d. Copy
 75. Để copy một đoạn văn bản , lệnh nào sau đây là đúng:
  a. Ctrl-C
  b. Ctrl-X
  c. Edit\Cut
  d. A,b,c đều đúng
 76. Kẻ khung tô màu cho đoạn văn bản:
  a. Format\Font
  b. Format\Border and Shading
  c. Format\Bullet and Number
  d. Tất cả đều đúng
 77. Muốn phóng to cỡ chữ thì dùng phím
  a. Ctrl-+
  b. Ctrl-[
  c. Ctrl-O
  d. Ctrl-]
 78. Để chèn đường ngắt trang:
  a. Insert\Picture
  b. Insert\Break
  c. Insert\Page numer
  d. Insert\Date and Time
 79. Kiểm tra lỗi chính tả:
  a. Tất cả đều sai
  b. Tools\Spelling and grammar
  c. Table\Selecr Cell
  d. View\Toolbar\Header and Footer
 80. Bộ nhớ được chia làm:
  a. Bộ nhớ từ và bộ nhớ quang
  b. Bộ nhớ chính và phụ
  c. Bộ nhớ trong và ngoài
  d. Bộnhớ nhỏ và lớn
 81. Để mở thanh công cụ chuẩn:
  a. View\Tool bar\Formating
  b. View\Tool bar\Drawing
  c. View\Tool bar\Standard
  d. View\Tool bar\Table and Border
 82. Loại file không phải là file ảnh:
  a. .gif
  b. .rm
  c. .jpg
  d. .bmp
 83. Phím space có chức năng
  a. Tạo một ký tự trống
  b. Cả ba đều sai
  c. Xoá một ký tự
  d. Xuống dòng
 84. Xoá hàng được chọn
  a. Delete\Cells
  b. Delete\Columns
  c. Delete\Row
  d. Delete\Table
 85. Phóng to ký tự đầu đoạn:
  a. Format\Tabs
  b. Format\Columns
  c. Format\Dropcap
  d. Format\Change Case
 86. Phím tắt dùng để mở menu start trong win down:
  a. Ctrl-Esc
  b. Shift-Esc
  c. Slt-Esc
  d. Slt-F1
 87. Lệnh replace tương ứng với phím
  a. Ctrl-A
  b. Ctrl-V
  c. Ctrl-X
  d. Ctrl-H
 88. Muốn in văn bản ta dùng tổ hợp phím nào?
  a) Ctrl-U
  b) Ctrl-I
  c) Ctrl-O
  d) Ctrl-P
 89. Đóng file văn bản ta dùng tổ hợp phím nào?
  a) Ctrl-W
  b) Ctrl-F4
  c) Cả hai đều đúng.
  d) Cả hai đều sai.
 90. Trong kiểu gõ VNI chữ ” Â “ được gõ:
  a) A6
  b) A7
  c) A8
  d) A9
 91. Trong kiểu gõ VNI, chữ “Ơ” được gõ:
  a) O5
  b) O6
  c) O7
  d) O8
 92. Trong kiểu gõ VNI, dấu huyền được gõ:
  a) 1
  b) 2
  c) 3
  d) 4
 93. Dán một đoạn văn bản vừa copy đến một nơi khác ta dùng:
  a) Ctrl-C
  b) Ctrl-V
  c) Ctrl-X
  d) Ctrl-U
 94. Trong kiểu gõ VNI, chữ “Đ” gõ như thế nào?
  a) D6
  b) D7
  c) D8
  d) D9
 95. Bảng mã Unicode dựng sẵn phù hợp với Font chữ:
  a) Time new romance.
  b) Vni-times
  c) .Vni-Time
  d) Vntime New romanc
 96. Tổ hợp phím nào tương ứng với lệnh File/new?
  a) Ctrl-B
  b) Ctrl-C
  c) Ctrl-D
  d) Ctrl-N
 97. Tổ hợp phím tương ứng với lệnh Format/Font?
  a) Ctrl-D
  b) Ctrl-J
  c) Ctrl-O
  d) Ctrl-L
 98. Hãy chỉ ra tổ hợp phím không cùng loại.
  a) Ctrl-N
  b) Ctrl-O
  c) Ctrl-C
  d) Ctrl-S
 99. Trong kiểu gõ VNI, dấu nặng là số:
  a) 2
  b) 3
  c) 4
  d) 5
 100. Chữ “S” là dấu gì trong kiểu gõ VNI:
  a) Sắc
  b) Huyền
  c) Ngã
  d) Không có

Chia sẻ tập tin
1 lượt xem | 0 bình luận