1. Home
  2. Công nghệ thông tin
  3. Báo cáo Phân Tích Thiết kế hệ thống Hướng đối tượng Hệ Thống quản lý bán hàng
Nguyễn Tuấn 3 tuần trước

Báo cáo Phân Tích Thiết kế hệ thống Hướng đối tượng Hệ Thống quản lý bán hàng

Báo cáo Phân Tích Thiết kế hệ thống Hướng đối tượng Hệ Thống quản lý bán hàng

MỤC LỤC
Lời Nói Đầu ……………………………………………………………………………………………..3
Chương 1:Khảo sát hệ thống ……………………………………………………………………..4
D1. Mô tả hệ thống ………………………………………………………………………………..4
D2. Các chức năng của hệ thống……………………………………………………………..6
D2.1. Bảng các chức năng …………………………………………………………………..6
D2.2. Activity Diagram(Các sơ đồ hoạt động) ………………………………………….7
D2.2.3. Activity Diagram Quản lí Sản phẩm – Đỗ Trọng Dũng ………………….9
Chương 2:Phân tích hệ thống…………………………………………………………………..11
D3. Phân tích yêu cầu…………………………………………………………………………..11
D3.1. Packages…………………………………………………………………………………….11
D3.2. Bảng yêu cầu …………………………………………………………………………..11
D4. Phân tích các gói sử dụng……………………………………………………………….14
D4.1. Chi tiết các gói…………………………………………………………………………14
D4.1.1. Package 1:Đăng nhập,đăng xuất………………………………………………..14
D4.1.2. Package 2:Nhân viên…………………………………………………………………14
D4.1.3. Package 3:Sản phẩm…………………………………………………………………15
D4.1.4. Package 4:Khách hàng ……………………………………………………………..15
D4.1.5. Package 5:Hóa đơn …………………………………………………………………..16
D4.1.6. Package 6:Đặt hàng ………………………………………………………………….16
D4.1.7. Package 7:Nhập hàng ……………………………………………………………….17
D4.2. Bảng thống kê Use Case……………………………………………………………18
D4.3. Các Use Case …………………………………………………………………………..20
D4.3.1. Use Case Đặt hàng – Đoàn Thanh Nam ………………………………………20
D4.3.2. Use Case Quản lí nhân viên – Đoàn Thanh Nam………………………….22
D4.3.3. Use Case Quản lý sản phẩm – Đỗ Trọng Dũng…………………………….23
D4.3.4. Use Case Quản lí Khách hàng-Khổng Ngọc Ánh…………………………24
D4.3.5. Use Case Hóa đơn – Ngô Thế Hải……………………………………………….25
2
D4.3.6. Use Case Hóa đơn – Ngô Thế Hải……………………………………………….26
D4.3.7. Use Case Nhập hàng – Nguyễn Văn Hùng …………………………………..26
Chương 3:Thiết kế hệ thống …………………………………………………………………….27
D5. Thiết kế sơ đồ lớp…………………………………………………………………………..27
D5.1. Package Diagram …………………………………………………………………….27
D5.2. Class Diagram…………………………………………………………………………28
D6. Các sơ đồ thiết kế khác…………………………………………………………………..29
D6.1. Bảng Use Case,Sequence Diagram…………………………………………….29
D6.2. Sequence Diagram ………………………………………………………………………30
D6.2.1. Sequence Diagram Đăng nhập – Đoàn Thanh Nam ……………………..30
D6.2.2. Sequence Diagram Quản lý nhân viên – Đoàn Thanh Nam…………..31
D6.2.3. Sequence Diagram quản lý sản phẩm – Đỗ Trọng Dũng ………………32
D6.2.4. Sequence Diagram Quản lý Khách hàng – Khổng Ngọc Ánh ……….33
D6.2.5. Sequence Diagram Hóa đơn – Ngô Thế Hải…………………………………34
D6.2.6. Sequence Diagram Đặt hàng – Ngô Thế Hải………………………………..35
D7. Code Generation……………………………………………………………………………36
D8. Thiết kế giao diện (Use Interface)……………………………………………………….37
D8.1. Giao diện trang chủ …………………………………………………………………….37
D8.2. Giao diện Admin-Đăng nhập ……………………………………………………….38
D8.3. Giao diện Admin-Quản lí nhân viên……………………………………………..39
D8.4. Giao diện Admin-Quản lí hóa đơn………………………………………………..40
KẾT LUẬN…………………………………………………………………………………………….41
TÀI LIỆU THAM KHẢO………………………………………………………………………..42

Xem nhiều hơn Báo cáo phân tích thiết kế hệ thống tại đây

Demo Báo Cáo Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống

Số trang42
Loại filePDF
Số trang demo15

Link download đã bị khóa
Đăng nhập ngay
Bạn cần đăng nhập để tải tài liệu.
26 lượt xem