1. Home
  2. Lập Trình
  3. So Sánh CollectionUtil và CollectionUtils Trong Java
Nguyễn Tuấn 1 năm trước

So Sánh CollectionUtil và CollectionUtils Trong Java

Trong Java, CollectionUtil CollectionUtils là các lớp tiện ích để xử lý các tập hợp (collection) trong Java Collections Framework. Tuy nhiên, CollectionUtil là một lớp tự định nghĩa (custom class), trong khi CollectionUtils là một lớp được cung cấp bởi thư viện Apache Commons Collections.

Xem thêm Lập trình Java tại sharecs.net

CollectionUtil Class

Lớp CollectionUtil được sử dụng để thực hiện các hoạt động cơ bản trên tập hợp như kiểm tra null, kiểm tra xem một tập hợp có rỗng hay không, sao chép một tập hợp, và sắp xếp các phần tử trong tập hợp.

CollectionUtils Class

Lớp CollectionUtils được sử dụng để thực hiện các hoạt động phức tạp hơn trên tập hợp như lọc (filter), sắp xếp, phân loại (group), chuyển đổi (transform), trộn (merge) và thao tác đối với tập hợp nhiều chiều (multi-dimensional collections). CollectionUtils cũng cung cấp các phương thức tiện ích để xử lý mảng (array) và các kiểu dữ liệu khác.

Lưu ý rằng để sử dụng CollectionUtils, bạn cần thêm thư viện Apache Commons Collections vào dự án của mình.

Ví dụ: Các lớp này chứa các hàm tiện ích có thể mà bạn ít khi để ý như isNullOrEmpty

isNullOrEmpty là một phương thức tĩnh (static method) trong lớp CollectionUtil được định nghĩa để kiểm tra xem một tập hợp (collection) có null hoặc rỗng hay không. Nếu tập hợp null hoặc không có phần tử nào, phương thức sẽ trả về true, ngược lại sẽ trả về false.

Đây là đoạn mã nguồn của phương thức isNullOrEmpty trong lớp CollectionUtil:

public static <T> boolean isNullOrEmpty(Collection<T> collection) {
    return collection == null || collection.isEmpty();
}

Phương thức này có tham số đầu vào là một tập hợp kiểu Collection<T>, trong đó T là kiểu dữ liệu của các phần tử trong tập hợp. Nó sử dụng toán tử || để kiểm tra xem tập hợp có null hay không, và phương thức isEmpty() để kiểm tra xem tập hợp có rỗng hay không.

Ví dụ về việc sử dụng phương thức isNullOrEmpty:

List<String> myList = new ArrayList<>();
boolean isNullOrEmpty = CollectionUtil.isNullOrEmpty(myList); // true

Set<Integer> mySet = null;
isNullOrEmpty = CollectionUtil.isNullOrEmpty(mySet); // true

Map<String, Integer> myMap = new HashMap<>();
myMap.put("a", 1);
isNullOrEmpty = CollectionUtil.isNullOrEmpty(myMap.values()); // false

Trong ví dụ trên, phương thức isNullOrEmpty được sử dụng để kiểm tra xem tập hợp myList và mySet có null hoặc rỗng không. Trong khi đó, phương thức isNullOrEmpty cũng có thể được sử dụng để kiểm tra xem một collection trong một map có null hoặc rỗng không, như trong trường hợp của myMap.values().

Cảm ơn các bạn đã ghé thăm. Chúc các bạn thành công!

1 lượt xem | 0 bình luận