1. Home
  2. Lập Trình
  3. Convert BigDecimal To Num In Java Ta4j
Nguyễn Tuấn 1 năm trước

Convert BigDecimal To Num In Java Ta4j

Để convert BigDecimal to Num in java Ta4j chúng ta có nhiều cách khác nhau, dưới đây sharecs.net xin chia sẻ với các bạn 1 số cách thông dụng:

Cách 1: Ta có thể sử dụng phương thức valueOf của lớp Num. Ví dụ:

Convert Long To BigDecimal In Java

BigDecimal bd = new BigDecimal("123.45");
Num num = Num.valueOf(bd);

Phương thức valueOf trả về một đối tượng Num tương ứng với giá trị của đối tượng BigDecimal đầu vào. Nếu giá trị của BigDecimal có số chữ số lẻ sau dấu thập phân, thì phương thức này sẽ làm tròn giá trị đó theo quy tắc “ngắn nhất chẵn”.

Cách 2: Ta cũng có thể chuyển đổi một đối tượng BigDecimal thành một đối tượng Num bằng cách tạo một đối tượng Num mới và gán giá trị của BigDecimal cho nó. Ví dụ:

BigDecimal bd = new BigDecimal("123.45");
Num num = new Num(bd);

Phương thức khởi tạo này sẽ tạo ra một đối tượng Num với giá trị tương đương với giá trị của đối tượng BigDecimal đầu vào. Tuy nhiên, nếu giá trị của BigDecimal có số chữ số lẻ sau dấu thập phân, thì phương thức này sẽ không làm tròn giá trị đó mà giữ nguyên giá trị ban đầu.

Cách 3: Ta cũng có thể chuyển đổi một đối tượng BigDecimal thành một đối tượng Num bằng cách tạo một đối tượng Num mới và gán giá trị của BigDecimal cho nó. Ví dụ:

BigDecimal bd = new BigDecimal("123.45");
Num matQty = DecimalNum.valueOf(bd);

Cách 4: Bạn có thể sử dụng lớp PrecisionNum, điều này cho phép bạn tạo một đối tượng Num từ một giá trị double hoặc BigDecimal:

import org.ta4j.core.num.PrecisionNum;


BigDecimal bd = new BigDecimal("123.45");
Num num = PrecisionNum.valueOf(bd);

Cảm ơn các bạn đã ghé thăm Sharecs.net. Chúc các bạn thành công!

1 lượt xem | 0 bình luận