1. Home
 2. Lập Trình
 3. Hướng Dẫn React Native Build apk File
Nguyễn Tuấn 4 năm trước

Hướng Dẫn React Native Build apk File

Ở những bài trước mình đã hướng dẫn các bạn cài đặt môi trường react native. Vậy project các bạn làm đã hoàn thiện chưa? Nếu chạy oke ngon lành trên máy ảo rồi thì mình cùng tìm hiểu cách React Native Build apk File nhỉ.

Hiện tại đến bây giờ có rất nhiều cách xuất file apk khác nhau, nay mình hướng dẫn các bạn xuất trên Vscode. Nếu như bạn đang dùng Android Studio thì có thể xem hướng đẫn trực tiếp từ nhà phát hành tại đây.

Tạo khóa ký

Bạn có thể tạo khóa ký riêng tư bằng cách sử dụng keytool. Trên Windows keytool phải được chạy từ C:\Program Files\Java\jdkx.x.x_x\bin. Các bạn tạo mới một Terminal copy lệnh dưới dán vào Vscode.

keytool -genkey -v -keystore my-release-key.keystore -alias my-key-alias -keyalg RSA -keysize 2048 -validity 10000
$ keytool -genkey -v -keystore my-release-key.keystore -alias my-key-alias -keyalg RSA -keysize 2048 -validity 10000

Tiếp theo các bạn nhập mật khẩu cho app và nhập các thông tin liên quan.

React Native Build apk File
React Native Build apk File
Tao file apk React Native 2024
Tạo file apk React Native

Lệnh này nhắc bạn nhập mật khẩu cho kho khóa và khóa, đồng thời cung cấp các trường Tên phân biệt cho khóa của bạn. Sau đó, nó tạo kho khóa dưới dạng một tệp được gọi my-release-key.keystore.

Kho khóa chứa một khóa duy nhất, có giá trị trong 10000 ngày. Bí danh là tên mà bạn sẽ sử dụng sau này khi ký ứng dụng của mình, vì vậy hãy nhớ ghi lại bí danh.

Lưu ý: Hãy nhớ giữ tệp kho khóa của bạn ở chế độ riêng tư và không bao giờ đặt nó vào quyền kiểm soát phiên bản.

Thiết lập gradle để react native build apk file

 1. Các bạn chuyển file my-release-key.keystore vào mục android/app thư mục trong thư mục dự án của bạn.
 2. Chỉnh sửa tệp ~/.gradle/gradle.properties hoặc android/gradle.properties và thêm thông tin sau (thay thế ***** bằng mật khẩu kho khóa, bí danh và mật khẩu khóa chính xác)
MYAPP_RELEASE_STORE_FILE=my-release-key.keystore
MYAPP_RELEASE_KEY_ALIAS=my-key-alias
MYAPP_RELEASE_STORE_PASSWORD=*****
MYAPP_RELEASE_KEY_PASSWORD=*****

Đây sẽ là các biến gradle toàn cục, mà sau này chúng ta có thể sử dụng trong cấu hình gradle để ký ứng dụng của mình.

Lưu ý về việc lưu kho khóa: Sau khi xuất bản ứng dụng trên Cửa hàng Play, bạn sẽ cần xuất bản lại ứng dụng của mình dưới một tên gói khác (mất tất cả lượt tải xuống và xếp hạng) nếu bạn muốn thay đổi khóa ký bất kỳ lúc nào. Vì vậy, hãy sao lưu kho khóa của bạn và đừng quên mật khẩu.

Tới đây bạn đã hoàn thành được một nửa công đoạn React Native Build apk File rồi đó.

Thêm cấu hình ký vào cấu hình gradle của ứng dụng

Chỉnh sửa tệp android/app/build.gradle trong thư mục dự án của bạn và thêm cấu hình ký.

...
android {
  ...
  defaultConfig { ... }
  signingConfigs {
    release {
      if (project.hasProperty('MYAPP_RELEASE_STORE_FILE')) {
        storeFile file(MYAPP_RELEASE_STORE_FILE)
        storePassword MYAPP_RELEASE_STORE_PASSWORD
        keyAlias MYAPP_RELEASE_KEY_ALIAS
        keyPassword MYAPP_RELEASE_KEY_PASSWORD
      }
    }
  }
  buildTypes {
    release {
      ...
      signingConfig signingConfigs.release
    }
  }
}
...

Tạo file apk React Native

Để tạo file apk các bạn chạy lệnh sau:

cd android
// Tiếp theo chạy lệnh
./gradlew assembleRelease

Đối với Mac thì các bạn thêm ” $ ” vào đầu lệnh nhé.

Gradle’s assembleRelease sẽ gộp tất cả JavaScript cần thiết để chạy ứng dụng của bạn vào APK. Nếu bạn cần thay đổi cách gói JavaScript và / hoặc tài nguyên có thể vẽ được (ví dụ: nếu bạn đã thay đổi tên tệp / thư mục mặc định hoặc cấu trúc chung của dự án), hãy android/app/build.gradle xem cách bạn có thể cập nhật nó để phản ánh những thay đổi này.

APK đã tạo có thể được tìm thấy trong android/app/build/outputs/apk/app-release.apk và sẵn sàng sử dụng.

Cảm ơn các bạn đã ghé thăm. Chúc các bạn thành công!

122 lượt xem | 0 bình luận