1. Home
  2. Lập Trình
  3. Vẽ Biểu Đồ Trong Python – Pip install matplotlib
Nguyễn Tuấn 3 năm trước

Vẽ Biểu Đồ Trong Python – Pip install matplotlib

Trong bài viết này mình sẽ giới thiệu tới các bạn mẹo nhỏ để tạo những biểu đồ để hiển thị dât của mình trực quan hơn với python. Code python đơn giản vẽ biểu đồ trong python sử dụng thư viện matplotlib.

Cài đặt thư viện vẽ bểu đồ trong python

Matplotlib là thư viện mình dùng để vẽ vậy nên mình sẽ chạy lệnh dưới đây để tự động cài bản mới nhất.

pip install matplotlib

Tiếp theo các bạn tạo file .py và Import thư viện Matplotlib vào bằng lệnh.

import matplotlib.pyplot as plt

Mẫu biểu đồ 1

Code python đơn giản vẽ biểu đồ trong python
Vẽ Biểu Đồ Trong Python
import matplotlib.pyplot as plt

plt.plot([3000,10000,30000,100000,300000], [10,20,30,40,50], color='blue', label='Selection Sort')
plt.plot([3000,10000,30000,100000,300000], [15,25,35,45,55],color='green', label='Merge Sort')
plt.plot([3000,10000,30000,100000,300000], [20,30,40,50,60],color='red', label='Heap Sort')
plt.plot([3000,10000,30000,100000,300000], [25,35,45,55,65],color='black', label='Quick Sort')
# [3000,10000,30000,100000,300000], [10,20,30,40,50] là các mảng tọa độ x,y
# color hiển thị màu đường đồ thị
# label Chú thích đồ thi

plt.title('Chạy với dữ liệu sắp xếp giảm dần')
# plt.title đặt tên cho biểu đồ

plt.xlabel('Số dữ liệu đầu vào')
plt.ylabel('Thời gian')
# plt.xlabel và plt.ylabel đặt tên trục x,y cho biểu đồ

plt.legend(loc='best') #thêm chú thích
plt.show() # hiển thị biểu đồ

Mẫu biểu đồ 2

Code python đơn giản - Vẽ đồ thị trong python
Vẽ đồ thị trong python
import matplotlib.pyplot as plt

plt.plot([5,10,15,20,25], [10,20,30,40,50], 'go', label='GreenDot')
plt.plot([5,10,15,20,25], [15,25,35,45,55], 'b*', label='Bluestart')
plt.plot([5,10,15,20,25], [20,30,40,50,60], 'y*', label='Yellowstart')
# [5,10,15,20,25], [10,20,30,40,50] là các mảng tọa độ x,y
# label Chú thích đồ thi

plt.title('Mẫu biểu đồ 2')
# plt.title đặt tên cho biểu đồ

plt.xlabel('Số dữ liệu đầu vào')
plt.ylabel('Thời gian')
# plt.xlabel và plt.ylabel đặt tên trục x,y cho biểu đồ

plt.legend(loc='best') #thêm chú thích
plt.show() # hiển thị biểu đồ

Để thay đổi kích thức biểu đồ bạn thêm lệnh sau ở trên cùng :

plt.figure(figsize=(8,5)) # 8 là chiều rộng, 5 là chiều cao

Mẫu biểu đồ 3

Vẽ hai biểu đồ cạnh nhau Python
Vẽ hai biểu đồ cạnh nhau Python
import matplotlib.pyplot as plt

fig, (ax1,ax2) = plt.subplots( 1, 2, figsize=(6,4), sharey=True, dpi=120)
# subplots() tạo ra 2 biểu đồ
# dpi là độ phân giải
# sharey = True cho phép chia sẻ thuộc tính giữa 2 trục x và y.

ax1.plot([1,2,3,4,5], [1,2,3,4,8], 'go')
ax2.plot([1,2,3,4,5], [3,5,7,9,11], 'b*')

ax1.set(title='GreenDot', xlabel='X', ylabel='Y', xlim=(0,6), ylim=(0,12))
ax1.set(title='Bluestart', xlabel='X', ylabel='Y', xlim=(0,6), ylim=(0,12))

plt.show() # hiển thị biểu đồ

8 lượt xem | 0 bình luận